Cyfweliad – Byddwch yn cael sgwrs gyda Swyddog Tai am eich sefyllfa a thrafod datrysiadau posibl

 

Cyfryngu – efallai y gall gwasanaethau cyfryngu helpu i fynd i’r afael ag unrhyw faterion fel y byddai modd i chi aros gartref (ond dim ond pan fyddai’n briodol gwneud hynny)

 

Llety Argyfwng – Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd llety argyfwng yn cael ei drefnu ar eich cyfer (bydd hyn yn debygol o fod yn drefniadau i chi aros dros nos mewn llety neu mewn crash pad facility)

 

Cefnogaeth i ddod o hyd i lety mwy parhaol – Byddwn yn gwneud cynlluniau gyda chi i’ch helpu i symud i lety mwy parhaol. Bydd hwn fwy na thebyg yn llety a rennir (gweler isod am fwy o wybodaeth)

 

Bydd angen i chi fynychu hyfforddiant ‘Cyn-denantiaeth’ neu fod mewn cyflogaeth cyn y byddwch yn derbyn cynnig am le parhaol i fyw gan y Cyngor.

 

Mae’n bwysig iawn eich bod yn cydweithredu â chynlluniau i liniaru eich sefyllfa digartrefedd, ac os yw’r Cyngor am barhau i’ch helpu, byddent yn disgwyl cydweithrediad llwyr.