Gall dod o hyd i rywle diogel a fforddiadwy i fyw fod yn dasg anodd i bobl ifanc dan 25 oed. Mai rhai Landlordiaid yn amharod i rentu i bobl ifanc, yn enwedig os ydynt yn hawlio budd-daliadau. Gall pobl ifanc gael trafferth i ddod o hyd i’r arian ar gyfer blaendal neu rent ymlaen llaw (darllenwch fwy am hyn yma) Y peth cyntaf y byddem yn eich cynghori i’w wneud yw llunio cyllideb fel y gallwch gyfrifo faint o rent y gallwch ei fforddio yn realistig, yn ogystal â thalu eich biliau a phrynu bwyd (darllenwch fwy am hyn yma)

Llety a rennir yw’r dewis rhataf o bell ffordd i bobl ifanc, yn enwedig i unrhyw un sy’n hawlio budd-daliadau.

Dyma rai o’r opsiynau tai gwahanol sydd ar gael i bobl ifanc; pob un opsiwn a’i fanteision ac anfanteision. Mae’n dibynnu ar bwy yw eich Landlord, h.y. pwy sy’n codi rhent arnoch.

Mae Shelter Cymru wedi datblygu taflen ffeithiau ardderchog ar Opsiynau Llety y gallwch ei lawrlwytho a’i hargraffu, gweler yma