Mae prynu eiddo yn ymrwymiad ariannol sylweddol. Oni bai fod gennych arian i brynu eiddo eich hun (h.y. talu amdano’n llawn) yna bydd angen i chi gael morgais (benthyciad) i dalu amdano. Bydd y rhan fwyaf o ddarparwyr morgais (fel banc) yn gofyn i chi am flaendal i’w roi tuag at yr eiddo rydych yn dymuno ei brynu. Byddant hefyd yn awyddus i gadarnhau a fyddech chi’n gallu fforddio gwneud y taliadau bob mis. Felly gan amlaf er mwyn prynu tŷ / cael morgais, byddwch angen cynilion (yn aml iawn 10% o werth y tŷ) a chyflogaeth reolaidd, ddiogel.

MANTEISION 

  • Llawer o ddewis yn y rhan fwyaf o ardaloedd, er bydd prisiau’n amrywio  yn dibynnu ar y lleoliad a’r maint
  • Y dewis tai mwyaf diogel cyn belled â bod y morgais yn cael ei dalu.
  • Mwy o ryddid i wneud yr hyn a ddymunwch gyda’r eiddo, ac yn aml gellir rhentu ystafell i rywun arall am incwm ychwanegol

ANFANTEISION

  • Angen incwm rheolaidd a blaendal cyn y cewch eich ystyried am dderbyn morgais, a bydd faint o forgais y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm
  • Fel y perchennog, chi sy’n gyfrifol am yr holl waith trwsio ac unrhyw beth sy’n mynd o’i le yn yr eiddo
  • Yn aml, bydd rhaid i chi wneud trefniadau drwy werthwr tai a chyfreithiwr a fydd yn codi tâl am eu gwasanaeth.

CYMORTH I BRYNU

Mae nifer o gynlluniau i helpu pobl yng ngogledd Cymru i brynu eiddo gan gynnwys Cymorth i Brynu, Rhentu i Berchnogi, Rhanberchnogaeth a Chymorth Prynu. Gall meini prawf cymhwysedd a gwahanol fathau o gynlluniau fod yn ddryslyd, ond mae gan Tai Teg wefan gwych, lle gallwch gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch a chofrestru ar-lein. Rydym yn eich argymell yn gryf i ymweld â’r wefan i weld os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eich cartref eich hun – www.taiteg.org.uk