Tai

Please find below contacts to help with any housing issues.

Datrysiadau Tai Conwy

Os yw digartrefedd yn eich bygwth neu rydych yn debygol o fod yn ddigartref yn y 56 diwrnod nesaf, gall Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eich helpu chi.

Datrysiadau Tai Conwy

Coed Pella

Conway Road

Colwyn Bay

LL29 7AQ

Ein horiau swyddfa yw:

9:30 yb – 4:00 yp

Dydd Llyn i dydd Gwener

Ffôn: 0300 124 0050

Gwe: www.conwyhousing.co.uk

Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych

Nod Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych yw helpu pobl sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref i sicrhau llety drwy ddarparu gwarant blaendal yn hytrach na thaliad blaendal arian parod i landlord preifat. Caiff y cynllun ei ariannu drwy Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Nacro Cymru Aberconwy House
1 Trinity Square
Llandudno
LL30 2PY

Ffôn: 01492 860437

Ffacs: 01492 878703

Gwe: www.nacro.org.uk/services/wales/conwy-and-denbighshire-bond-scheme/

Tîm Canfod Cartref Cartrefi Conwy

Y Tîm Canfod Cartref yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sy’n meddwl am symud tŷ. Mae’r tîm yn gweithio gyda chwsmeriaid i sefydlu eu hanghenion tai ac yna’n cynnig cyngor priodol am ddewisiadau tai ar sail eu hamgylchiadau unigol. Mae Antioch yn cynnig cyngor cyfrinachol a chymorth am ddim i bobl sy’n cael trafferth gyda materion ariannol a dyledion.

41 Conwy Road
Bae Colwyn
LL29 7AA

Ffôn: 0300 124 00440

E-bost: sarth@cartreficonwy.org

Gwe: Tîm Canfod Cartref Cartrefi Conwy

Finances & Benefits

Please find below contacts to help with any finance and benefits issues.

Y Ganolfan Waith

Mae’r Ganolfan Waith yn helpu pobl ddi-waith a phobl sy’n hawlio budd-daliadau. Maen nhw’n darparu adnoddau i alluogi pobl i ganfod gwaith, yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi ac yn gweinyddu ceisiadau am Gymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd a Lwfans Ceisio Gwaith

Princes Park 2
Princes Drive
Colwyn Bay
Conwy
United Kingdom
LL29 8PL

Ffôn: 0800 169 0190

Gwe: Conwy Jobcentre Plus

Budd-daliadau Tai

Mae Budd-daliadau Tai wedi’u dylunio i helpu pobl ar incwm isel i dalu eu rhent. Gall unrhyw un sy’n talu rhent hawlio’r budd-daliadau hyn, gan gynnwys; pensiynwyr, pobl sâl neu ddi-waith a rhieni sengl. Gallwch hefyd fod yn gymwys i gael cymorth os ydych yn gweithio a bod eich incwm o dan lefel benodol.

Hefyd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig Llinell Cyngor Budd-daliadau Lles ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd yng Nghonwy. Mae’r llinell yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar fudd-daliadau lles. Mae’r llinell ar agor rhwng 9:00am a 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Llinell Cyngor Budd-daliadau Lles 01492 576616.

Revenue and Benefit Assessment Services Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Ffôn: 01492 576491

E-bost: hben.enquiries@conwy.gov.uk

Gwe: www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Housing-Benefits/Housing-Benefit.aspx

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i’ch helpu gyda’ch costau byw. Mae’n cael ei dalu’n fisol ac  efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel neu allan o waith. Mae p’un a allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn dibynnu ar ble rydych yn byw a’ch amgylchiadau.

Os ydych yn cael budd-daliadau’n barod

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau ar draws y DU. Nid oes angen i chi wneud dim hyd nes y byddwch yn clywed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynglŷn â symud i Gredyd Cynhwysol, oni bai bod gennych newid mewn amgylchiadau.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 5644
Llinell Gymraeg (gwneud cais): 0800 012 1888
Ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Gwe: www.gov.uk/credyd-cynhwysol

 

Advice Agencies

Please find below contacts that provide free and confidential advice on a variety of issues

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor i helpu pobl ddatrys problemau yn ymwneud â dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, tai, gwahaniaethu a nifer o faterion eraill. Mae’r gwasanaeth ar gael i bawb.

CAB Cylch Conwy District 41 Conwy Road
Colwyn Bay
LL29 7AA

Ffôn: 0845 120 3716
Gwe: Cyngor ar Bopeth

Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu eiriolaeth a chyngor ar dai ar gyfer unrhyw un sydd angen cymorth neu’n chwilio am wybodaeth am dai neu gymorth ar faterion yn ymwneud â dyledion.

Unit 5 Station Buildings Bodfor Street
Rhyl
LL18 1AT

Ffôn: 01745 361444
Gwe: Shelter Cymru

Digartrefedd ymysg pobl ifanc

Gweler isod wefannau a llinellau cymorth os ydych chi’n wynebu digartrefedd.

Llamau

Os oes gennych chi fynediad i’r rhyngrwyd neu ffôn symudol, gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Digartrefedd Ieuenctid, yn rhad ac am ddim, ar 0800 328 0292. Bydd cydweithwyr a gwirfoddolwyr Llamau sydd wedi’u hyfforddi yn eich helpu i gael llety dros dro diogel a rhoi cyngor ar sut i gadw eich hun yn ddiogel.

Mae’r llinell gymorth ar agor drwy’r nos a thros y penwythnos:

Dydd Llun – Dydd Iau: 5pm – 9am

Dros y penwythnos: 5pm Dydd Gwener – 9am Dydd Llun

gwefan: www.llamau.org.uk

StreetLink

Mae StreetLink yn bodoli i helpu i roi diwedd ar gysgu ar y stryd trwy alluogi aelodau o’r cyhoedd i gysylltu pobl sy’n cysgu allan gyda’r gwasanaethau lleol a all eu cefnogi.

Gwefan: www.streetlink.org.uk