Beth yw eich hawliau, beth sy’n rhaid i chi ei wneud i sicrhau nad ydych yn torri’r rheolau?!

 

Yn gyffredinol, mae yna 3 peth y mae Landlordiaid eisiau gennych, 3 peth syml ar gyfer cadw eich tenantiaeth

 

Talu’r Rhent

Dim Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  

Dim Difrod

 

Yn syml iawn: talwch eich rhent ar amser, peidiwch â chreu problemau ar gyfer eich cymdogion drwy wneud sŵn neu lanast afresymol (mae hynny’n cynnwys pan fydd eich ffrindiau’n ymweld â chi) a pheidiwch â dinistrio’r eiddo!

 

Bydd pethau eraill yn cael eu nodi yn y cytundeb tenantiaeth hefyd fel rheolau ynghylch anifeiliaid anwes, ailaddurno, pwy sy’n gyfrifol am fathau penodol o waith trwsio ac ati. Ond y tri pheth pwysicaf i’w cofio ydi arian, ymddygiad ac edrych ar ôl yr eiddo.

 

Am gyngor arbenigol gan Shelter Cymru ar faterion cyfreithiol y gwahanol fathau o denantiaeth (h.y. hyd a diogelwch y cytundeb, pa mor hawdd y byddai’r Landlord yn gallu eich troi allan, a beth fyddai’r Landlord yn gorfod ei wneud i’ch troi allan o’r eiddo) yna cliciwch yma