Fel y mae’n sôn yn adran (link to housing options), mae pobl ifanc yn fwy tebygol o wynebu anawsterau wrth ddod o hyd i rywle diogel a fforddiadwy i fyw.

Mae nifer o resymau am hyn, gan gynnwys

  • mae’n annhebygol iawn (ond nid yn amhosibl) y bydd Landlord yn rhentu i bobl o dan 18 oed
  • Mae llawer o Landlordiaid yn anesmwyth gyda’r syniad o rentu lle i bobl ifanc o dan 25 oed, yn enwedig y rheini sy’n derbyn budd-daliadau – maent yn pryderu na fyddai’r rhent yn cael ei dalu, problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a/neu ddifrod i’r eiddo.
  • Mae pobl ifanc sy’n symud allan am y tro cyntaf yn ei chael hi’n anodd sicrhau bod ganddynt ddigon o arian i dalu am y rhent ymlaen llawn, i dalu blaendal, a’r holl eitemau cartref a’r dodrefn y byddant eu hangen i symud i mewn
  • Bydd pobl ifanc, yn enwedig y rheini sy’n rhentu am y tro cyntaf, yn ei chael hi’n anodd darparu geirdaon, heb anghofio’r gwiriadau credyd ar ben hynny!
  • Bydd rhai Landlordiaid yn mynnu bod tenantiaid ifanc yn cael gwarantwr, sef person a fydd yn gwneud addewid cyfreithiol i dalu am unrhyw rent neu ddifrod pan na fydd y tenant yn talu amdano.

 

Wedi dweud hynny, peidiwch ag anobeithio’n llwyr; mae pobl ifanc yn gallu ymdopi â’r gofynion hyn. Mae’n fater o fod yn barod ar gyfer y gwirioneddau a gwybod yn union beth yw eich hawliau a’ch cyfrifoldebau.

Byddem yn argymell eich bod yn dechrau drwy gyllidebu eich incwm yn erbyn eich gwariant, fel y byddwch yn gallu gweld pa arian sydd gennych i’w roi tuag at daliadau rhent, biliau a bwyd ac ati.