Cyn arwyddo cytundeb tenantiaeth, mae’n gwbl hanfodol eich bod yn sicrhau:

  • Eich bod yn gwybod faint yn union yw eich rhent, a’ch bod yn gallu fforddio ei dalu bob mis
  • Eich bod yn gwybod i ble mae eich blaendal wedi mynd, a’r rheolau ynghylch at ba ddibenion y caiff y landlord dynnu arian ohono
  • Eich bod wedi gwirio’r manylion yn eich cytundeb tenantiaeth i wneud yn siwr eu bod yn gywir (eich enw, dyddiadau, y swm rydych yn cytuno i’w dalu)
  • Eich bod yn deall beth sydd yn eich cytundeb tenantiaeth. Os ydych yn ei arwyddo, rydych yn cyhoeddi eich bod yn ei ddeall ac yn cytuno i’r holl delerau. Os byddwch yn torri’r amodau, gallwch gael eich troi allan ac ni fydd yn esgus digonol i ddweud nad oeddech yn ymwybodol am rhywbeth petaech wedi arwyddo!
  • Bod gennych fanylion cyswllt, rhif ffôn a chyfeiriad cartref y landlord
  • Os yw’r landlord wedi cytuno i drwsio unrhyw beth cyn i chi symud i mewn, dylech wneud yn siwr fod hynny wedi’i gadarnhau mewn ysgrifen

Os ydych yn poeni am unrhyw beth yn ymwneud â hyn, gwnewch yn siwr eich bod wedi edrych yn fanwl ar yr holl adrannau ar y wefan, ac edrychwch ar yr adnoddau isod

Rhestr Wirio Gadael y Cartref Shelter Cymru (rhestr o’r pethau sylfaenol y gallai fod eu hangen arnoch wrth symud i’ch llety newydd)

Rhestr Wirio Dod o Hyd i’r Lle Iawn Shelter Cymru (Defnyddiwch y rhestr wirio hon i’ch helpu i feddwl am ddod o hyd i’r lle iawn ar eich cyfer chi)

Rhestr Wirio Ymweld ag Eiddo Shelter Cymru ( Rhestr o’r pethau sylfaenol y gallai fod angen i chi gadw llygad amdanynt a gwirio wrth chwilio am gartref newydd)

Rhestr Eiddo Shelter Cymru (Templed rhestr eiddo, gall helpu i osgoi anghydfodau rhwng landlordiaid a thenantiaid)