Tai

Please find below contacts to help with any housing issues.

Datrysiadau Tai Conwy

Os yw digartrefedd yn eich bygwth neu rydych yn debygol o fod yn ddigartref yn y 56 diwrnod nesaf, gall Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eich helpu chi.

Datrysiadau Tai Conwy

41 Conway Road

Bae Colwyn

LL29 7AA

Ein horiau swyddfa yw:

9:30 yb – 4:00 yp

Dydd Llyn i dydd Gwener

Ffôn: 0300 124 0050

Gwe: www.conwyhousing.co.uk

Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych

Nod Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych yw helpu pobl sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref i sicrhau llety drwy ddarparu gwarant blaendal yn hytrach na thaliad blaendal arian parod i landlord preifat. Caiff y cynllun ei ariannu drwy Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Nacro Cymru Aberconwy House
1 Trinity Square
Llandudno
LL30 2PY

Ffôn: 01492 860437

Ffacs: 01492 878703

Gwe: www.nacro.org.uk/services/wales/conwy-and-denbighshire-bond-scheme/

Tîm Canfod Cartref Cartrefi Conwy

Y Tîm Canfod Cartref yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw un sy’n meddwl am symud tŷ. Mae’r tîm yn gweithio gyda chwsmeriaid i sefydlu eu hanghenion tai ac yna’n cynnig cyngor priodol am ddewisiadau tai ar sail eu hamgylchiadau unigol. Mae Antioch yn cynnig cyngor cyfrinachol a chymorth am ddim i bobl sy’n cael trafferth gyda materion ariannol a dyledion.

41 Conwy Road
Bae Colwyn
LL29 7AA

Ffôn: 0300 124 00440

E-bost: sarth@cartreficonwy.org

Gwe: Tîm Canfod Cartref Cartrefi Conwy

Finances & Benefits

Please find below contacts to help with any finance and benefits issues.

Y Ganolfan Waith

Mae’r Ganolfan Waith yn helpu pobl ddi-waith a phobl sy’n hawlio budd-daliadau. Maen nhw’n darparu adnoddau i alluogi pobl i ganfod gwaith, yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi ac yn gweinyddu ceisiadau am Gymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd a Lwfans Ceisio Gwaith

Princes Park 2
Princes Drive
Colwyn Bay
Conwy
United Kingdom
LL29 8PL

Ffôn: 0800 169 0190

Gwe: Conwy Jobcentre Plus

Budd-daliadau Tai

Mae Budd-daliadau Tai wedi’u dylunio i helpu pobl ar incwm isel i dalu eu rhent. Gall unrhyw un sy’n talu rhent hawlio’r budd-daliadau hyn, gan gynnwys; pensiynwyr, pobl sâl neu ddi-waith a rhieni sengl. Gallwch hefyd fod yn gymwys i gael cymorth os ydych yn gweithio a bod eich incwm o dan lefel benodol.

Hefyd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig Llinell Cyngor Budd-daliadau Lles ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd yng Nghonwy. Mae’r llinell yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar fudd-daliadau lles. Mae’r llinell ar agor rhwng 9:00am a 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Llinell Cyngor Budd-daliadau Lles 01492 576616.

Revenue and Benefit Assessment Services Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Ffôn: 01492 576491

E-bost: hben.enquiries@conwy.gov.uk

Gwe: www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Housing-Benefits/Housing-Benefit.aspx

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i’ch helpu gyda’ch costau byw. Mae’n cael ei dalu’n fisol ac  efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel neu allan o waith. Mae p’un a allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn dibynnu ar ble rydych yn byw a’ch amgylchiadau.

Os ydych yn cael budd-daliadau’n barod

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau ar draws y DU. Nid oes angen i chi wneud dim hyd nes y byddwch yn clywed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynglŷn â symud i Gredyd Cynhwysol, oni bai bod gennych newid mewn amgylchiadau.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 5644
Llinell Gymraeg (gwneud cais): 0800 012 1888
Ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Gwe: www.gov.uk/credyd-cynhwysol

 

Advice Agencies

Please find below contacts that provide free and confidential advice on a variety of issues

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor i helpu pobl ddatrys problemau yn ymwneud â dyledion, budd-daliadau, cyflogaeth, tai, gwahaniaethu a nifer o faterion eraill. Mae’r gwasanaeth ar gael i bawb.

CAB Cylch Conwy District 41 Conwy Road
Colwyn Bay
LL29 7AA

Ffôn: 0845 120 3716
Gwe: Cyngor ar Bopeth

Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu eiriolaeth a chyngor ar dai ar gyfer unrhyw un sydd angen cymorth neu’n chwilio am wybodaeth am dai neu gymorth ar faterion yn ymwneud â dyledion.

Unit 5 Station Buildings Bodfor Street
Rhyl
LL18 1AT

Ffôn: 01745 361444
Gwe: Shelter Cymru